Algemene verkoop- , leverings- en betalingsvoorwaarden

Van de besloten vennootschap Sanifab B.V. De Alde Mar 16 9035 VP Dronryp Inschrijving kamer van koophandel nr. 74558153

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Sanifab B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 74558153), hierna te noemen Sanifab B.V., aan derden gedaan, op alle door Sanifab B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Sanifab B.V. met derden aange- gaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c.1. In de appendix worden met betrekking tot de garantieverlening een aantal bepalingen toegevoegd. Voor zover deze toegevoegde bepalingen afwijken van wat er in het gemeenschappelijke gedeelte daarover is opgenomen prevaleren de afwijkende bepalingen in de deze appendix.

c.2. In een aantal bepalingen in de appendix zijn verbijzonderingen opgenomen ten opzichte van dat wat in het gemeenschappelijke gedeelte generaal is bepaald. Deze verbijzonderingen dienen onder meer gelezen te worden als voorbeelden, maar daartoe niet beperkt, die de aanvullende werking van hetgeen in het gemeenschappelijke deel door Sanifab B.V. wordt gesteld niet in de weg staan. Evenmin beperken zij niet de rechten van Sanifab B.V. daar waar die niet in deze voorwaarden beschreven staan.

d. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Sanifab B.V. niet bindend, niet toepasselijk en worden door Sanifab B.V. hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door middel van de toepasselijkheid en niet vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden doet wederpartij uitdrukkelijk afstand van haar algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden.

e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Sanifab B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen. f. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Sanifab B.V. daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Sanifab B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen.

b. De door Sanifab B.V. in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten en dergelijke, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Sanifab B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

c. In die gevallen, dat Sanifab B.V. aan wederpartij een monster van natuurlijk materiaal verstrekt, dan geeft dit enkele een grove indicatie van de te gebruiken materialen aan. Wederpartij dient zich rekenschap te geven, dat een op basis van het materiaalmonster gerealiseerd product niet geheel identiek aan het getoonde monster hoeft te zijn, zie het gestelde bij artikel 3.1.d.

 

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Sanifab B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Sanifab B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Sanifab B.V., dan wel doordat Sanifab B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Sanifab B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Sanifab B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Sanifab B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 (acht) dagen, nadat zij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Sanifab B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Sanifab B.V. overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Sanifab B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Sanifab B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Sanifab B.V. zou kunnen doen ontstaan.

d. In die gevallen dat Sanifab B.V. producten aan wederpartij verkoopt en/of levert waarin natuurlijke materialen zijn bewerkt en/of verwerkt, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, diverse houtsoorten, steensoorten, etc. dan is er sprake van typisch aan de betreffende materialen te relateren natuurlijke eigenschappen, te denken valt dan aan onder meer, maar daartoe niet beperkt, variatie in kleur, natuurlijke verkleuring aan wisselende nerfstructuur, aan noesten, aan aders, aan het uitzetten en krimpen en/of andere vervormingen. Wanneer daarvan bij en/of na levering aan wederpartij sprake mocht zijn, dan biedt dit aan wederpartij geen recht op annulering, ontbinding of opschorting van de overeenkomst. Evenmin is Sanifab B.V. alsdan jegens wederpartij toerekenbaar tekortgeschoten. Sanifab B.V. kan door enof zijdens wederpartij alsdan op geen enkele wijze daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

e. In die gevallen dat Sanifab B.V. producten op maat maakt en de afwijking van de maatvoering overstijgt niet de gebruikelijke tolerantienormen, dan is Sanifab B.V. op geen enkele wijze jegens wederpartij toerekenbaar tekortgeschoten en heeft zij het recht om, de kosten voor het aanpassen bij wederpartij in rekening te brengen.

f. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van Sanifab B.V. het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. In deze gevallen is Sanifab B.V. gerechtigd om de kosten daarvan tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.

g. Sanifab B.V. is gerechtigd de met wederpartij gesloten overeenkomsten te vervreemden en/of te bezwaren zonder dat zij daarbij de toestemming van wederpartij nodig heeft. Een dergelijk handelen is wederpartij niet toegestaan.

h. Daar waar Sanifab B.V. met wederpartij overeenkomt een dienst aan haar te leveren betreft deze dienst een inspanningsverplichting.

i. Wederpartij is gehouden om op eerste en redelijke verzoek van Sanifab B.V. haar volledige en ongeconditioneerde medewerking te verlenen tot het verhelpen van terechte klachten/tekortkomingen door en/of zijdens Sanifab B.V. Op enig moment dat wederpartij daaraan geen gehoor geeft is Sanifab B.V. niet langer gehouden om de klachten/tekortkomingen te verhelpen, of te doen verhelpen.

 

ARTIKEL 3.2: DE GOEDE TROUW, OPENBARE ORDE EN GOEDE ZEDEN

a. Sanifab B.V. wenst bij het doen van zaken met wederpartij op geen enkele wijze betrokken te worden, bij witwassen, corruptie, terrorisme en/of met onder embargo van de Staat der Nederlanden en Europese Unie en/of andere bevriende naties vallende transacties; niet in directe, noch in indirecte zin.
Door de totstandkoming van overeenkomsten tussen Sanifab B.V. en wederpartij, waarbij wederpartij ten tijde daarvan, dan wel daaraan voorafgaand kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden geeft wederpartij uitdrukkelijk aan Sanifab B.V. te kennen, dat van voornoemde omstandigheden geen sprake is en zij evenmin daarbij betrokken is niet in directe zin noch in indirecte zin. Wederpartij geeft eveneens op voornoemde wijze te kennen, dat de door Sanifab B.V. geleverde prestatie en/of goederen door haar en/of zijdens haar op geen enkele wijze bij voornoemde omstandigheden betrokken zullen worden, niet direct, noch indirect.

b. Op enig moment dat wederpartij kennisneemt, dan wel een redelijk vermoeden heeft dat zij betrokken is of betrokken raakt met de omstandigheden als bij de hier in dit artikel bij bepaling a. genoemde omstandigheden is zij gehouden Sanifab B.V. daar onmiddellijk van in kennis te stellen.
Op enig moment dat Sanifab B.V. kennisneemt, dan wel een ernstig vermoeden heeft, dat zij met betrekking tot enige overeenkomst tussen haar en wederpartij betrokken raakt, of dreigt te raken, met omstandigheden als bij a. genoemd heeft zij het recht om de met wederpartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of op te schorten en de nog te sluiten overeenkomsten te annuleren. Daarbij heeft Sanifab B.V. het recht de annulering, ontbinding en/of opschorting naar wederpartij te sanctioneren op een wijze als genoemd in artikel 10.b.

c. Sanifab B.V. heeft het recht om de kennis die zij op enig moment ter zake voornoemde omstandigheden verkrijgt en/of heeft verkregen, ofwel bij een redelijk vermoeden van dergelijke omstandigheden dit bij de voor haar daartoe bevoegde instantie(s) te melden en deze van alle relevante informatie te voorzien, met inbegrip van informatie die zij onder een eerder overeengekomen geheimhoudingsplicht heeft verkregen. Sanifab B.V. kan alsdan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden; niet in directe zin, noch in indirecte zin.

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a.1. Sanifab B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Sanifab B.V. dit ook niet bij, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen, overdracht van virussen en ziekten.
a.2. Sanifab B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze van het gebruik van de geleverde goederen en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen; niet aan het geleverde zelf, noch aan andere zaken/objecten, personen en/of levende have, niet in directe zin, noch in indirecte zin.
a.3. Wederpartij vrijwaart Sanifab B.V. te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

b. Er wordt door Sanifab B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie en/of functionaliteiten. Wederpartij is met betrekking tot door haar aangemaakt account zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilig wachtwoord, en het veilig bewaren van haar gebruikersnaam en wachtwoord. Acties die plaatsvinden via de account van wederpartij komen voor haar eigen rekening en risico.

c. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Sanifab B.V. en wederpartij, is Sanifab B.V. op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of haar ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

d. Indien Sanifab B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 5.000,00 (zegge; vijfduizend euro).

e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Sanifab B.V. niet op.

 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Sanifab B.V. niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Sanifab B.V., zal Sanifab B.V. in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Sanifab B.V. of een andere door Sanifab B.V. te bepalen plaats.

e. Wanneer door Sanifab B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende maximaal 3 (drie) weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij.
Onder het aanbieden van als hiervoor genoemd wordt tevens bedoeld de aankondiging het voor aflevering en/of transport aan wederpartij beschikbaar hebben van de door wederpartij bij haar bestelde goederen.
Na genoemde periode zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten, waaronder begrepen die van opslag, en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Sanifab B.V.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Sanifab B.V. gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Sanifab B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Sanifab B.V.

b. Het transport van de bij Sanifab B.V. bestelde goederen geschiedt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c.1. Alle bij Sanifab B.V. bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens Sanifab B.V. met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie en te verzenden documenten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Sanifab B.V. te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Sanifab B.V. Sanifab B.V. kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Sanifab B.V. gezonden correspondentie. Eveneens is Sanifab B.V. op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d.1. De goederen worden uitsluitend afgeleverd op een goed bereikbare plaats voor de ingang, of op het terrein, van de afleveringslocatie. Onder het afleveren wordt verstaan het aldaar op de vrachtwagen en/of andersoortige vervoermiddel voor het lossen gereedstaan hebbende van de betreffende goederen. Het feitelijk lossen/ afladen van de goederen geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij, ook wanneer een franco levering is overeengekomen en ook al is men zijdens Sanifab B.V. daarbij eventueel behulpzaam.

d.2. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Sanifab B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder of Sanifab B.V. opgegeven adres, Sanifab B.V. is gerechtigd om de ontstane meerkosten van vervoer en opslag bij wederpartij in rekening te brengen.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Sanifab B.V., verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Sanifab B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Sanifab B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Sanifab B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.

c. Daar waar er sprake is van overeenkomsten die in delen worden gefactureerd en wederpartij blijft op enig moment in gebreke tijdig de overeengekomen deelbetaling(en) te verrichten dan is Sanifab B.V. gerechtigd om voor het nog niet door haar geleverde deel van de overeenkomst aan wederpartij bij vooruitbetaling te factureren en betaling ervan voorafgaand aan de levering op te eisen.

d. Sanifab B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

e. Sanifab B.V. behoudt zich het recht voor parkeer- reis- verblijf- en/of verzendkosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Sanifab B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Sanifab B.V. of op een door Sanifab B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Sanifab B.V. en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 2 (twee) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Sanifab B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Sanifab B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Sanifab B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Sanifab B.V.

c. Sanifab B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Sanifab B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Sanifab B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

 

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Sanifab B.V. heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Sanifab B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Sanifab B.V. toekomende rechten. Sanifab B.V. heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Sanifab B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Sanifab B.V. op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met Sanifab B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Sanifab B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Sanifab B.V., ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Sanifab B.V.

c. Sanifab B.V. heeft het recht om de door wederpartij en/of zijdens haar verstrekte opdrachten te weigeren, de uitvoering ervan stop te zetten, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden met behoud van alle overige haar toekomende rechten, indien zij dit op enig moment voor haar passend acht, zonder dat zij door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk gesteld kan en mag worden. Passende momenten zijn, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, Opdrachten: die in strijd met enige wet- en regelgeving zijn, conflicteren met de goede zeden, oproepen tot haat, discriminatie, racisme, kwetsend van karakter zijn, de wijze van gegevensverstrekking een voor Sanifab B.V. onaanvaardbaar (digitaal) bedrijfsrisico met zich meebrengt.

 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Sanifab B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sanifab B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door hem/haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Sanifab B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

 

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Sanifab B.V. geen volledige betaling van de door Sanifab B.V. aan hem/haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Sanifab B.V.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Sanifab B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Sanifab B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Sanifab B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.

c. Sanifab B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Sanifab B.V. heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Sanifab B.V. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Sanifab B.V. van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Sanifab B.V., zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, pandemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc. Sanifab B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Sanifab B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Sanifab B.V. Wederpartij zal van de ten deze door Sanifab B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Sanifab B.V. (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Sanifab B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Sanifab B.V. is ten strengste verboden, tenzij Sanifab B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Sanifab B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Sanifab B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 25.000,00 (zegge; vijfentwintigduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

 

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door Sanifab B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule indien en voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Sanifab B.V. schriftelijk aangetekend door de wederpartij van zijn/haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Sanifab B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 (zes) maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Sanifab B.V. eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

b. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Sanifab B.V. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Sanifab B.V.

d. De al dan niet onder garantie ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Sanifab B.V. of bij een door Sanifab B.V. hiervoor ingeschakelde derde.

 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Sanifab B.V. dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Sanifab B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Sanifab B.V. aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Sanifab B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Sanifab B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Sanifab B.V. heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Sanifab B.V. behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Noord-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Sanifab B.V.

c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Sanifab B.V. in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Sanifab B.V. gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben

d. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

 

ARTIKEL 18: VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Noord-Nederland.

b. Sanifab B.V. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Sanifab B.V. gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens wederpartij vanaf 30 (dertig) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan Sanifab B.V. te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan 6 (zes) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van 30 (dertig) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Sanifab B.V. samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6, titel 5, afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

APPENDIX: ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

a.1. Sanifab B.V. verwijst naar het door haar gestelde bij artikel 1.c.1 en 1.c.2 in het hoofdgedeelte van deze voorwaarden aangaande de toepasselijkheid van de in deze appendix opgenomen bepalingen.
a.2. Deze algemene garantievoorwaarden zien toe op producten die Sanifab B.V. als eigen producten op de markt brengt en niet van derden leveranciers betrekt en in die gevallen, dat zij deze algemene garantievoorwaarden uitdrukkelijk in de overeenkomst middels een garantieverklaring van toepassing heeft verklaard. Dus anders dan de verwijzing naar haar algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden en/of standaard overlegging van deze voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

b.1. De garantie waarop deze appendix toeziet betreft de functionaliteit van de door Sanifab B.V. onder eigen naam op de markt gebrachte geprefabriceerde units met uitzondering van in de unit geplaatste, bevestigde geïntegreerde producten, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

b.2. Bij levering van goederen door Sanifab B.V. waarop een fabrieksgarantie van toepassing is, zal zij haar medewerking in de vorm van een inspanningsverplichting, binnen de door de fabrikant gestelde criteria, aan wederpartij verlenen ter ondersteuning van de garantieaanvraag.

c.1. De garantieduur voor vanuit Sanifab B.V. verleende garantie op de hier bij sub b.1. bedoelde producten bedraagt, tenzij de duur uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 10 (jaar) jaar bij normaal gebruik en onderhoud, aansluitend op de datum van levering van de betreffende objecten, zoals eventueel op de factuur van Sanifab B.V. vermeld staat. De garantie loopt automatisch af aan het einde van de overeengekomen garantieperiode. Mocht Sanifab B.V. besluiten om aansluitend na het verstrijken van genoemde garantieperiode aan wederpartij in het geval van gelijksoortige klachten om het even uit welke hoofde, dan nog assistentie te verlenen, al dan niet telefonisch, dan kan wederpartij daaraan geen rechten ontlenen.

c.2. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantietermijn, tenzij middels een verzendbewijs een eerdere leveringsdatum aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als ingangsdatum van de garantie.

c.3. Sanifab B.V. neemt, ten aanzien van de door haar en/of zijdens haar onder garantie geleverde producten en niet door en/of zijdens wederpartij bewerkte producten, uitsluitend een beroep op garantie door wederpartij in behandeling, wanneer de aanvraag binnen de garantieperiode is gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders met Sanifab B.V. is overeengekomen.

d.1. Garantieverzoeken van een eindgebruiker dienen te allen tijde via de wederpartij waar zij de betreffende door Sanifab B.V. geleverde producten als bedoeld in art. a.2 heeft betrokken, plaats te vinden en te worden afgewikkeld. Indien de eindgebruiker de betreffende producten direct bij Sanifab B.V. heeft betrokken kan deze het verzoek rechtstreeks bij Sanifab B.V. indienen.

d.2. Garantieverzoeken ten aanzien van de door Sanifab B.V. geleverde producten dienen binnen de garantieperiode schriftelijk te worden gemeld. Bij een niet rechtstreekse levering dient de eindgebruiker deze via haar leverancier binnen de garantieperiode schriftelijk te melden.

e.1. Aan het in behandeling nemen en de wijze van afhandeling van een garantieaanvraag, dan wel het goedkeuren van de garantieaanvraag door Sanifab B.V. kan de wederpartij en/of eindgebruiker geen rechten ten aanzien van het al dan niet verlenen van garantie ontlenen.

f.1. Een beroep door en/of zijdens wederpartij op een door Sanifab B.V. verleende garantie stuit de overeengekomen garantieperiode niet. Aan een door Sanifab B.V. verleende garantie kan door en/of zijdens wederpartij bij toekomstige al dan niet vergelijkbare aankopen geen rechten worden ontleend, ook niet wanneer er aan derden wel garantie werd en/of wordt verleend.

g.1. Daar waar er sprake is van een door Sanifab B.V. verleende garantie en wederpartij doet daar een beroep op, dan kan eerst na definitieve vaststelling van de aard van de klacht door Sanifab B.V. worden bepaald of de klacht onder de toepasselijkheid van de garantie valt.

h.1. Sanifab B.V. heeft het recht om wederpartij voorafgaand aan de te verrichten garantieverlening naast de eventueel te maken parkeer- reis- en verblijfskosten de extra onderzoeks-/handelingskosten met een minimum van Euro 100,00 (één honderd Euro) per geval (c.q. product) in rekening te brengen, die zij maakt, of heeft gemaakt met betrekking tot het onterecht beroep doen van wederpartij op een door Sanifab B.V. te verlenen garantie.
h.2. Wederpartij en/of de eindgebruiker dient op eerste verzoek van Sanifab B.V. haar medewerking te verlenen aan het door en/of zijdens Sanifab B,V. onder de garantie vallende werkzaamheden te verrichten. Op enig moment, dat daarvan geen sprake is mag Sanifab B.V. de ontstane meerkosten bij wederpartij en/of haar eindgebruiker in rekening brengen. Bij herhaling zonder dat er sprake is van een gerechtvaardigde overmachtssituatie is Sanifab B.V. ontslagen van haar garantie verplichtingen jegens wederpartij en/of haar achterliggende eindgebruiker.

i.1. De door Sanifab B.V. te verlenen garantie, anders dan op locatie, geschiedt op basis van “carry in” garantie, dat wil zeggen, dat wederpartij dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zorg te dragen voor de kosten van transport vice versa. Wederpartij draagt alsdan het risico en de kosten van transport. Wederpartij dient zorg te dragen voor een adequate verpakking.
i.2. De goederen die door wederpartij ter garantie aan Sanifab B.V. zijn aangeboden en die Sanifab B.V. dien ten gevolge onder zich heeft, verblijven daar te allen tijde voor rekening en risico van wederpartij,

j.1. Het staat Sanifab B.V. vrij om bij het verlenen van garantie te kiezen voor reparatie/herstel van het onder haar garantie geleverde, al dan niet met nieuwe of gebruikte originele productdelen, met vervangende productdelen wanneer originele productdelen niet meer leverbaar zijn, of een geheel of gedeeltelijke creditering van het oorspronkelijk onder garantie geleverde productdeel. De mate van creditering wordt door Sanifab B.V. vastgesteld. NB: In het geval van creditering geldt de basisregel dat de tijd tussen de aankoop en het moment van garantieverlening in relatie tot de verstrekte garantieduur een rol speelt. Bij verstrekte garantie middels creditering vermindert het te verstrekken garantiebedrag naar evenredigheid van de ouderdom van aankoop. Bijvoorbeeld; wordt er garantie verstrekt na 24 maanden en de garantie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, dan kan de creditering maximaal het 8/10 deel van de aankoopwaarde van het product, of het betreffende deel ervan bedragen. Bij een gedeelte van een jaar wordt voor de vermindering een heel jaar gerekend.

k.1. Door het voldoen aan één van de hiervoor bij j.1 genoemde prestaties is Sanifab B.V. ter zake haar garantieverplichtingen volledig gekweten.

l.1. Sanifab B.V. is bij een terecht beroep op garantie nimmer aansprakelijk voor enige door en/of zijdens wederpartij geleden en/of nog te lijden schade; niet in directe zin noch in indirecte zin, niet aan de materialen, toebehoren en de omgeving waaraan, waarin en/of waarop het onder de toepasselijkheid van de garantie vallende product is bevestigd, geplaatst en/of aangebracht, noch anderszins.

m.1. Het recht op de door Sanifab B.V. verleende garantie vervalt wanneer deze, zulks naar inzicht van Sanifab B.V., gebaseerd is op een oneigenlijk verzoek of een vermoeden daarvan; bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, indien:

 • Er op de factuur iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Er geen of onvoldoende medewerking door wederpartij wordt verleend aan de controle door en/of zijdens Sanifab B.V. ten aanzien van het al dan niet terecht een beroep doen op garantie wordt verleend, alsmede er geen of onvoldoende medewerking door wederpartij wordt verleend aangaande de afwikkeling van de garantieklacht door en/of zijdens Sanifab B.V. Het een en ander zulks ter beoordeling van Sanifab B.V.
 • Het beroep toeziet op de gevolgen/karaktereigenschappen van de door Sanifab B.V. geleverde producten, dan wel op de gevolgen van producten/materialen/ondergronden waarop of waarin de producten van Sanifab B.V. toegepast of verwerkt.
 • Er bij een beroep op garantie sprake is van gevolgen door oneigenlijk gebruik van het product en/of de materialen die door Sanifab B.V. aan wederpartij zijn geleverd, alsook van molest.
 • Het beroep op garantie het gevolg is van externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, brand, waterschade zonsinvloeden, extreme weersomstandigheden, (storm, hoogwater, extreme vorst, sneeuw hoge temperaturen e.d., aardbevingen, oorlogsschade, aanslagen, sabotage en ander onheil van buitenaf alsook de invloed van chemische stoffen.
 • De door Sanifab B.V. gefabriceerde en geleverde Units behandeld zijn met agressieve en/of niet geëigende reiniggingsproducten.
 • De door Sanifab B.V. geleverde goederen niet, voor de aard van de klacht, goed bestendig geventileerd zijn geweest.
 • Er sprake is van gebruik van de door Sanifab B.V. onder garantie geleverde producten in een omgeving, die niet of tijdelijk niet aan de geschiktheidscriteria voldoet, of heeft voldaan, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, een ontoereikende constructie waarop, of waarin de units door wederpartij zijn geplaatst.
 • Wanneer de producten van Sanifab B.V. niet op de voorgeschreven wijze worden geïnstalleerd en/of gebruikt.
 • Er sprake is van gevolgen geheel, of gedeeltelijk veroorzaakt door werkzaamheden van wederpartij, de eindgebruiker en/of van een derde.
 • Er sprake is van gevolgen door karaktereigenschappen van de met de producten van Sanifab B.V. te bewerken materialen/producten/ondergronden die van invloed blijken te zijn op de staat en/of het functioneren van de door Sanifab B.V. geleverde producten.
 • Er sprake is van laattijdige aanvraag van garantie en dit tot een verslechterde uitgangssituatie voor garantieverlening heeft geleid.
 • Er door en/of zijdens wederpartij tussentijds werkzaamheden zijn verricht aan de door Sanifab B.V. en/of zijdens haar onder garantie geleverde producten en/of door haar of zijdens haar onderdelen zijn vervangen, welke de kwaliteit en het functioneren van deze producten negatief hebben kunnen beïnvloeden; zulks ter beoordeling van Sanifab B.V.
 • Er sprake is van oneigenlijk gebruik van de producten die de kwaliteit en/of het goed functioneren ervan negatief beïnvloeden, zulks ter beoordeling van Sanifab B.V.
 • Wederpartij op enigerlei wijze jegens Sanifab B.V. in verzuim en/of in gebreke is.
 • De producten van Sanifab B.V. niet door een door Sanifab B.V. erkende specialist zijn verwerkt.
 • De klacht toeziet op toleranties die het product eigen zijn.
 • Er sprake is van normale slijtage, normale degeneratie van kleur en/of coatings/ lak.

n.1. Sanifab B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, die wederpartij direct en/of indirect lijdt, met inbegrip van voorafgaande schade en schade na afloop, als gevolg van een terecht beroep op garantie en de door Sanifab B.V. verrichtte garantieverlening.

o.1. Sanifab B.V. is gerechtigd, zulks te harer vrije keuze, om bij behandeling van de garantie en/of ter oplossing van de betreffende klacht de keuze te maken om de garantieverlening door haarzelf en/of door een door haar ingeschakelde derde uit laten voeren.

p.1. Wederpartij kan geen invloed uitoefenen op de wijze en soort van de door Sanifab B.V. te verlenen/ verleende garantie.

q.1 Sanifab B.V. heeft het recht om indien wederpartij de door haar en/of zijdens haar aan Sanifab B.V. ter behandeling van garantieverlening gezonden objecten/artikelen niet terug in ontvangst neemt of wenst te nemen na verloop van 14 (veertien) dagen van de weigering of het kenbaar maken daarvan deze objecten/artikelen af te voeren, te vernietigen of te doen laten vernietigen op kosten van wederpartij. Sanifab B.V. is gerechtigd om de kosten daarvan, met inbegrip van eigen kosten en met een minimum van Euro 75,00 (vijfenzeventig) bij wederpartij in rekening te brengen.

r.1. Wederpartij is gehouden om Sanifab B.V. op eerste verzoek alle medewerking te verlenen voor het verrichten van herstel onder garantie.

Op deze algemene voorwaarden inclusief de appendix garantie rust het © copyright van “De Incassokamer B.V.”